Laadukasta lihaa

DELIPORO TARJOAA LAADUKASTA LIHAA

Elintarviketalouden laatu muodostuu kolmessa portaassa, joista ensimmäinen taso on lakisääteinen laatu. Toisen portaan muodostavat elintarviketalouden yhteiset ja toimialojen laadun kehittämiseen ja varmistamiseen liittyvät toimenpiteet. Tähän toiseen portaaseen liittyvät Paliskuntain yhdistyksen tekemät laatustrategia, poron hoito- ja käsittelyopas sekä pienjalostajien yhteistyön edistämiseksi laaditut lihalajitelmamääritelmät. Kolmas laatuporras koostuu yritysten ja tuotteiden erityislaadusta, eli yrityskohtaisista erityistoimenpiteistä.

Laadun portaat

I LAKISÄÄTEINEN LAATU

Porotalouden toimintaa alkutuotannosta aina kulutukseen saakka ohjaavat monet säädökset, jotka ovat jaettavissa neljään pääryhmään: alkutuotantoon, eläinsuojeluun, lihahygieniaan ja elintarvikkeisiin liittyviin lakeihin. Nämä säädökset muodostavat porotalouden lakisääteisen laadun, joka muodostaa perustan laatutyölle.

II LAATUSTRATEGIAN MUKAINEN LAATU

Suomen elintarviketalouden laatustrategia on muodostettu 1999. Strategiassa kuvataan elintarviketalouden arvot, visio ja toiminta-ajatus sekä menettelytavat. Strategiassa todetaan, että kansallisen elintarviketalouden laatustrategian toteuttamiseen sitoutetaan kaikki elintarvikeketjun toimijat. Paliskuntain yhdistys on porotalouden osalta lähtenyt tekemään laatutyötä. Paliskuntain yhdistys näkee laatutyön tarkoittavan ennen kaikkea toiminnan kehittämistä. Koko porotalouden toimintakenttä on laaja. Paliskuntain yhdistyksen laatutyö kattaa alkutuotannon (sisältää perusporonhoidon ja teurastamotoiminnan) ja pienjalostuksen.
Laatustrategiaa ja laatutyötä porotaloudessa toteutetaan, jotta:

Poro ja porotuotteet menestyvät tuoteryhmänä elintarvikemarkkinoilla
Laatutyön avulla voidaan nostaa poron ja porotuotteiden arvostusta ja sitä kautta myös kulutusta.
Kotimaisen korkealaatuisen poronlihan saanti jalostukselle, kaupalle ja kuluttajalle turvataan
Laatutyöllä huolehditaan siitä, että lihanjalostuksella, kaupalla ja kulutta-jilla on jatkossakin kotimaista, Suomen poronhoitoalueen poronomistajien tuottamaa käyttötarkoitukseensa sopivaa raaka-ainetta, jonka alkuperä on selvitettävissä.
Paliskuntien, Paliskuntain yhdistyksen ja pienjalostajien toiminta perustuu laatutyöhön eli toiminnan kehittämiseen
Laatu on tapa toimia ja harjoittaa liiketoimintaa. Laatuajattelun perusidea levitetään mahdollisimman laajasti alkutuotannon ja pienjalostuksen toimijoille.
Porotalouden elintarvikeketjusta saadaan yhtenäisempi
Porotalouselintarvikeketjun alkutuotannon ja pienjalostuksen muodostaman osan yhteistyössä toteuttama laatustrategia yhdistää nämä ketjun osat toisiinsa. Alkutuotannossa, kuljetuksessa ja teurastuksessa syntyy pääasiassa poronlihan eettinen laatu.
Koko tuotantoketjun osaamista kehitetään
Osaamisen kehittyminen vahvistaa omalta osaltaan kilpailukykyä. Osaamisen ja toiminnan kehittymisellä on myönteinen vaikutus kuluttajien mielikuviin elinkeinosta ja sen toimijoista.
Paliskuntain yhdistyksen laatustrategia
Paliskuntain yhdistyksen laatustrategia on Paliskuntain yhdistyksen edustajakokouksessa hyväksytty ohjelma, jossa kuvataan porotalouden visio, toiminta-ajatus ja arvot. Strategia toimii porotalouden laatutyön pohjana alkutuotannossa ja pienjalostuksessa.

Porotalouden laatustrategian tavoitteena on koulutuksen, neuvonnan sekä porotalouskentän yhteisin toimenpitein kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua ja samalla parantaa yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Visio ja toiminta-ajatus
Porotalous tuottaa turvallista, korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua lihaa ja poronlihatuotteita. Sekä alkutuotannossa että pienjalostuksessa toimitaan kunnioittaen ihmisiä, eläimiä ja luontoa. Toiminnan jatkuva parantaminen ja kehittäminen johtavat kannattavaan ja kilpailukykyiseen porotalouteen.

Arvot ja yleiset tavoitteet
Seuraavat arvot ja tavoitteet ohjaavat porotalouden laatutyötä:

Asiakkaan tyytyväisyys
Kuluttajan tarpeet ja odotukset ohjaavat toimintaa. Tuotteiden ja toiminnan laatu vastaavat asiakkaiden ja kuluttajien odotuksia.
Kannattavuus
Kannattava toiminta on perusedellytys elinvoimaisen porotalouden olemassaololle. Laatutyö luo pohjan kilpailukykyiselle ja kannattavalle toiminnalle. Laadun merkitys lisäarvoa tuottavana kilpailutekijänä ymmärretään ja sen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään.
Toiminnan vastuullisuus
Vastuullinen toiminta noudattaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ottaen huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Vastuullisuus tarkoittaa myös tuotteen jäljitettävyyttä seuraavaan ketjun osaan sekä eettisten toimintaperiaatteiden, kuten porojen fysiologisten ja lajinmukaisten tarpeiden huomioimista. Kaikki kantavat vastuunsa osana tuotantoketjua. Yhteistyö alan sisällä toimii ja on vahvuus.
Ympäristönäkökohdat
Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu kaikille. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon vaikutukset luontoon ja ympäristöön. Hoidetaan ja säilytetään myös kulttuurimaisemaa.
Laatustrategian toteutus ja kehittäminen
Paliskuntain yhdistyksen laatustrategia toimii porotalouden laatutyön pohjana alkutuotannon ja pienjalostuksen toiminnan kehittämisessä. Kehittämisen välineinä ovat muun muassa poron hoito- ja käsittelyopas, lihalajitelmamääritelmät sekä koulutus- ja neuvontatoiminta. Laadun todentamisessa käytetään muun muassa paliskuntien porotaloussuunnitelmia, jotka sisältävät laatukäsikirjan sekä pienjalostajien ja poroteurastamoiden omavalvontasuunnitelmia ja laatukäsikirjoja.

III DELIPORON JA SEN TUOTTEIDEN ERITYISLAATU

Deliporo on valinnut yhteistyökumppaneikseen poromiehiä ja pienjalostajia, joilla on kanssamme yhteiset tavoitteet ja yhteinen arvomaailma. Teemme työtä pitkäjänteisesti laatua painottaen ja toimintaa kehittäen, emme lyhytnäköisesti hetkellistä etua tavoitellen.
Yhteistyömme pelisäännöt on vahvistettu kirjallisella yhteistyösopimuksella. Kehitämme tuotteitamme ja toimintamallejamme avoimessa yhteistyössä, toinen toisiltamme oppien ja samalla yhteisistä ratkaisuistamme vastuuta kantaen. Käytämme ulkopuolista asiantuntemusta aina, kun sitä tarvitaan.

Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme poronhoitoa ja elintarvikkeita koskevien määräysten tunnolliseen noudattamiseen, samoin Paliskuntain yhdistyksen laatustrategian toteuttamiseen. Leikkaamoillamme on viranomaisten luokitus. Deliporo auditoi jokaisen yhteistyöleikkaamon toiminnan käyttäen tehtävään RAOL:n elintarvikeosaamiskeskuksen parasta osaamista. Laitoksissa suoritetaan tarkastuskäyntejä kautta vuoden. Laitosten omavalvonta pidetään korkealla tasolla.

Kykenemme jäljittämään jokaisen tuotteemme alkuperän. Lihan leikkaaminen tapahtuu yhteistyössä laatimiemme Deliporon leikkausohjeiden mukaisesti ja pakkaaminen Deliporon pakkausohjeiden mukaisesti. Ohjeet on laadittu uusien poronlihan lajitelmamääritysten pohjalta.

Huolehdimme, että niin Deliporon kuin sen yhteistyökumppaneidenkin henkilökunta on tehtäviinsä pätevää ja koulutamme henkilökuntaa jatkuvasti.

Tuotteemme pakataan huolellisesti: jokainen osa vakuumipussiin ja nämä aaltopahvilaatikkoon, jossa käytämme laatikkopussia estääksemme kosteuden siirtymisen pakasteista laatikkoon. Jokainen pussi punnitaan ja merkitään sisältö, paino, pakkauspäivä sekä parasta ennen -päivä ilmoittaen. Leikkaavan ja pakkaavan laitoksen numero ilmoitetaan pakkauksissa.

Liha pakastetaan leikkaamon pakastustunnelissa -34 asteen pakkasessa, nopeasti ja turvallisesti. Kuljetus tapahtuu perille asti alle -18 asteen lämpötilassa.